Vårgårda Idrottsklubb

Knallebladet 3 april 2023.

Vid årsskiftet 2023-2024 upphörde Vårgårda IK att vara en flersektionsförening med en huvudstyrelse som juridisk ansvarig för de tidigare fristående sektionerna för bordtennis, fotboll och handboll. De tre sektionerna har istället bildat helt egna föreningar.

Vårgårda IK Fotboll har tagit över den tidigare huvudstyrelsen ansvarsområden för Idrottsplatsen Tånga Hed med anställd personal samt ägaransvaret för Tångahallen AB.

Detta innebär att det Vårgårda Idrottsklubb, som funnits sedan 1920, inte längre är en  ”Aktiv förening”!

 

Vårgårda IK:s huvudstyrelse jubileumsåret 2020
Från vänster: Hans Lewinson (repr. handbollssektionen), Lone Jörgensen (ledamot),
Olof Svensson (sekreterare), Per-Arne Nilsson (kassör), Håkan Olsson (ordförande),
Ingemar Jensen (repr. fotbollssektionen) och Per Sjöstrand (suppleant).
Saknas på bilden: Patrik Ekelund (vice ordförande),Veronica Östman (suppleant) och
Kent Karlsson (repr. bordtennissektionen).

Den 126-sidiga jubileumsskriften.

Den 7 mars 1920 samlades några unga Vårgårda-grabbar på Café Göta (ej att förväxla med senare tiders Café Göta) för att försöka återuppliva den, sedan 1911, nedlagda Wårgårda Idrottsförening. Initiativtagare var Sven Bergsten, som också blev utsedd till föreningens förste ordförande. Övriga ledamöter blev: Nils Fogelberg, vice ordförande, Harald Ceijie, kassör, Folke Bergsten, sekreterare, Severin Fasth och Sölve Anderzén. Man enades om att föreningens namn skulle vara Vårgårda Idrottsklubb. Efter en kortare tid ändrades dock namnet till Vårgårda Idrottsförening, då flera medlemmar ansåg att idrottsklubb lät för ”borgerligt”! (Först 1941, i samband med nedläggningen av IFK Vårgårda, och dess införlivande i Vårgårda IF, återtogs det ursprungliga föreningsnamnet, Vårgårda Idrottsklubb (VIK).

 

Kort efter klubbens bildande utformades detta förslag till klubbmärke. Förslaget godkändes av styrelsen, som beslutade att ”låta tillverka ett antal klubbnålar”. Då några sådana klubbnålar ej gått att återfinna, får man antaga att denna beställning aldrig kom till stånd. Kanske var det ekonomiska skäl som låg bakom att beslutet aldrig verkställdes?

 

 

Det verkar som om det första förslaget till klubbmärke föll i glömska, ty omkring 1940 återfinns en annan typ av klubbmärke, som bl.a. trycktes på föreningens medlemskort. Förmodligen användes detta märke endast på en del trycksaker etc. Några färger på märket har ej gått att återfinna.

 

 

 

 

Förslag till nytt klubbmärke från 1942. Efter några mindre justeringar, bl.a. färgsättningen, blev detta det slutliga utförandet och som gäller än idag.

 

 

 

 

Klubbmärkets slutliga utformning (klubbnål).

 

 

 

I augusti 1941 lades IFK Vårgårda ned och gick upp i Vårgårda IF, som då återtog sitt ursprungliga föreningsnamn, Vårgårda IK. 1942 presenterades ett nytt klubbmärke vilket fick den utformning det har än idag. Några få färgjusteringar av det ursprungliga förslaget är det enda som har skett.

Vid starten beslutades att följande idrotter skulle idkas: Fotboll, allmän idrott (friidrott, dit även orientering då räknades), dragkamp, simning, cykel, skidlöpning samt skridskoåkning. Fotbollen kom nästan omgående att bli den dominerande idrotten och har så förblivit genom åren. Bland övriga ”ursprungsidrotter” är det bara friidrotten som, hjälpligt, ”överlevt” till våra dagar. Simning förekom i ringa omfattning under 1930-talet, då man bl.a. anordnade prov för Simborgarmärket. En spektakulär händelse var när förre mästersimmaren, Arne Borg, uppvisningssimmade i Säveån. Dragkamp och skridskoåkning kom däremot aldrig att införas på klubbens program. Vidare beslutades att ”Öfningarna skola börja i medio af april, sedan den af Kronan upplåtna idrottsplatsen på Tånga Hed iordningställts.”

Sven Bergsten  utsågs till
klubben förste ordförande
vid starten den 7 mars 1920.
Ett uppdrag han innehade t.o.m. 1936.
Därefter var han sekreterare under åren 1937 – 1968.

*  Tage Gillqvist var ordförande i den extra styrelse som bildades inför förhandlingarna om en avveckling av IFK Vårgårda och dess införlemmande i Vårgårda IF, samt återtagande av det ursprungliga föreningsnamnet (Vårgårda IK). I den styrelsen fanns representanter från både Vårgårda IF och IFK Vårgårda. När förhandlingarna var klara, i augusti 1941, valdes Tage till ordinarie ordförande.

** Ingvar Gustafsson var ordförande i den interimssyrelse som bildades 1968, inför bildandet av den första huvudstyrelsen 1969.

Gabor Hacker blev den siste
ordföranden i  Vårgårda IK:s
huvudstyrelse. Och med
honom tog en 103-årig
epok slut!

Fastigheterna Järnvägsgatan 5 (t.v.) och Järnvägsgatan 3 (t.h.) omkring 1907.
Den 7 mars 1920 hölls det första konstituerandemötet med Vårgårda IK
i fastigheten Järnvägsgatan 3, som då inrymde, ”den tidens”, Café Göta.
Fastigheten genomgick en första omfattande renovering och tillbyggnad 1932.
Idag inrymmer fastigheten bl.a. Pizzeria Barri.

Vårgårda IK:s styrelse jubileumsåret 1950 (30 år)
Stående fr.v.: Åke Landin (materialförvaltare), Knut Sandsten
(kassör) och Lennart Gustavsson (ledamot). Sittande fr.v.: Nils
”Huskvarna” Andersson, Sven Bergsten (sekreterare) och Holger
Alexandersson (ordförande).

Ordförandeskifte 1992
Efter sex år som ordförande för VIK:s huvudstyrelse avgick
Per Thimfors (t.h.) vid årsmötet den 25 februari 1992. Han
avtackas här av sin efterträdare, Stig Lummander.
Foto: Stig Sjögren

Vårgårda IK:s huvudstyrelse jubileumsåret 1995 (75 år)
Stående från vänster: Christer Forsmark (suppleant), Per Sjöstrand
(vice ordförande), Kent Karlsson (suppleant) och Christer Gustafsson
(ledamot). Sittande från vänster: Bjarne Rydén (sekreterare), Ronald
Hagwall (ordförande) och Inge Samuelsson (kassör).
Foto: Stig Sjögren

Vårgårda IK –  75 år 1995
Vid VIK:s 75-årsjubileum 1995 fick denna kvartett mottaga klubbens högsta utmärkelse,
bordsstandaret, för minst 25 års förtjänstfullt arbete i klubbens tjänst. Från vänster:
Inge Samuelsson, Erland Thorild, Stig Sjögren och Stig Jönsson.
Foto: Vårgårda Fotoklubb

Sedan början av 1970-talet har bingo varit en tillförlitlig inkomstkälla för klubben.
På bilden, från 1989, ser vi ”Bingogeneralen”, Inge Samuelsson, som utropare.
(Inge tillträdde posten som kassör fär VIK:s Huvudstyrelse 1971 och som
sådan blev han även bingoansvarig. Uppdrag som han innehade fram t.o.m. 2019!
Foto: Stig Gustavsson

Den 26 augusti 1988 påbörjades en omfattande om- och tillbyggnad
av klubblokalen på Tånga Hed. Invigningen av de nya lokalerna ägde
rum den 10 november 1990, i samband med klubbens 70-årsjubileum.
Bilden ovan är tagen den 12 december 1991.
Foto: Stig Sjögren

Som redan framkommit, har FOTBOLLEN varit den dominerande idrotten genom hela klubbens historia. Under ”modern tid” har representationslagets seriehemvist mestadels varit div. IV, där man återfanns första gången säsongen 1953-54. Under åren har det blivit fem seriesegrar i div. IV, den senaste 2013. Totalt har det blivit 11 säsonger i div. III. Den senaste 2016, som också blev den mest lyckosamma, innebar serieseger i div. III och avancemang till div. II! Det blev totalt fyra säsonger i ”2:an”. Efter den, på grund av coronapandemin, förkortade serien 2020 hamnade laget näst sist i serietabellen och blev därmed nedflyttade till div. III.
Inför 2014 års säsong bildades även en ”klubb i klubben”, Vårgårda IK FK, med syfte att bl.a. ge U-lagsspelarna möjlighet att spela i en A-lagsserie. Efter 2019 års säsong valde klubben att avveckla VIK FK.
Damfotboll infördes på klubbens program 1969. Denna ”damfotbollsperiod” varade t.o.m. 1986. 2000 återinfördes damfotboll på klubbens program. Inför 2013 års säsong tvingades man dock att dra sig ur seriespelet med A-damlaget på grund av spelarbrist i de aktuella åldersgrupperna. Man har dock fortfarade verksamhet för flickor på ungdomssidan. Inför 2021 är det meningen att VIK åter skall ha ett representationslag på damsidan.

Under årens lopp har en mängd olika idrotter förekommit på klubbens program, som: Bandycykelgymnastikgång, ishockeyorienteringsimning och skidor. (Bl.a. började Stig Dahlberg sin framgångsrika orienteringskarriär i Vårgårda IK.) F.n. (2016) ryms, förutom FOTBOLL, även HANDBOLLBORDTENNIS och en ”tynande” FRIIDROTT inom ramen för VIK:s verksamhet. Vid årsskiftet 2020-2021 avvecklades klubbens friidrottssektion. Efter 2020 års utgång kommer klubbens friidrottsverksamhet att avvecklas.

HANDBOLL infördes på klubbens program 1969. Dessförinnan hade det funnits en klubb, Vårgårda Handbollsklubb, som bedrivit handboll sedan 1959. Den lades nu ned och gick upp i VIK som självständig sektion. Handbollens ”gyllene tid” inleddes säsongen 1982-83, då man blev seriesegrare i div. III. Därefter följde ett antal säsonger i div. II, den senaste 1995-96. 2011-12 uppträdde representationslaget i div. IV. Efter en spännande slutomgång, hamnade laget på andra plats i sluttabellen. Detta räckte för avancemang i seriesystemet, och inför säsongen 2012-13 återfanns laget i div. III. Tyvärr varade denna div. III-sejour endast under en säsong och säsongen 2013-14 var man tillbaka i div. IV, där laget hamnade på en slutlig 3:e plats. Detta visades sig dock räcka för avancemang, då seriesegraren, HF Kropps 2 och 2:an, Husaren HK All Star, valde att inte ”gå upp”. Senare meddelades dock att VIK inte utnyttja den fördelen, utan lade i stället ned A-laget inför säsongen 2014-15! Som skäl angavs spelarbrist! Men redan säsongen därpå (2015-16) kunde man åter mönstra ett lag för seriespel i div. IV Västergötland. Trots en blygsam slutplacering blev man erbjuden en plats i 2017-18 års div. III, vilket man accepterade. Det visade sig dock att laget inte alls räckte till för div. III-spel, vilket resulterade i en klar sistaplats i serietabellen. Inför 2018-19 års seriespel fanns inte tillräckligt många spelare att tillgå, så man valde att inte ställa upp i VHF:s seriespel. Från säsongen 2019-20 har klubben åter ett representationslag i seriespel.

1954 kom BORDTENNIS med i ”VIK-familjen”. Tidigare hade ett antal föreningar bedrivit bordtennis i Vårgårda, bl.a.: IFK Vårgårda, BTK Triangeln   (Vårgårda BTK Triangeln). Under senare delen av 1960-talet och början av 1970-talet hade klubbens bordtennisverksamhet sin ”storhetstid”, då man bl.a. avancerade till div. II i seriesystemet. Stor galjonsfigur var då Tommy Andersson, som senare nådde stora framgångar i Falkenbergs BTK. Säsongen 2013-14 återfanns representationslaget i div IV. Säsongen 2014-15 resulterade i en överlägsen serieseger i div. IV Södra Västergötland. Tyvärr visade det sig att man inte räckte till i div. III utan det blev omgående respass till 4:an, där man även återfanns inför säsongen 2017-18. Med endast ett par omgångar kvar av säsongen tvingades man dessvärre dra ur laget ur seriespelet, mest p.g.a. spelarbrist. Inför säsongen 2018-19 valde klubben att ”börja om” i div. VI med representationslaget.

FRIIDROTT fanns med redan från starten 1920. Under åren har klubben ”fostrat” idrottsmän som: Rune Norberg, Tommy Holmestrand  ochTore Hedner, vilka samtliga blev svenska mästare, de båda sistnämnda även landslagsmän. Detta dock i andra klubbar. Arenafriidrotten nådde sin höjdpunkt i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet. Bl.a. blev det serieseger i Distriktsettan 1961. Bland de mest framstående från den här tiden kan nämnas: Calle Bengtsson, Inge Samuelsson, Lars Karlberg, Ingemar Karlberg, Stig Brehag, Åke Johansson, Åke Eriksson, Lars-Bjarne Nygren och Lars Andreasson. Sedan början av 1970-talet har verksamheten fokuserats på löpning, där namn som: Lauri Ollitervo, Rune Larsson, Kjell Sjöberg, Roger Andersson, Tommy Sjöberg och Hans Andersson  varit de mest tongivande. Vid sektionens årsmöte den 28 januari 2020 beslutades att lägga ned friidrottssektionen inför 2021.

                                             

Redan då klubben bildades, 1920, fanns cykel med på programmet. Officiellt fanns sporten
på klubbens program fram till årsmötet 1943, då man beslutade slopa cykelsektionen.
Bilderna visar ett par av klubbens cyklister omkring 1940;
Leif Gabrielsson (överst) och Bengt Andersson.

 

Inbjudan till prov för Simborgarmärket 1935, signerad Sven Bergsten. Någon egentlig simsektion har aldrig funnits inom föreningen. Ändå anordnades bl.a. prov för Simborgarmärket några år under 1930-talet. Algutstorps badplats, i Säveån, var platsen för dessa övningar. En spektakulär händelse inträffade när förre storsimmaren, Arne Borg, uppvisningssimmade i Säveån. (Arne Borg var en av världens bästa simmare under 1920-talet, med bl.a. OS-guld 1928 och flera världsrekord på meritlistan.)

Under åren 1941-1944 fanns inom klubben även en gångsektion. Gång hade blivit populärt under krigsåren och överallt i landet anordnades bl.a. prov för Riksmarschmärket. 1940-41 deltog många människor också i Folklandskampen mellan Sverige och Finland.

                                                                       

Till vänster:  Deltagarmärke i Folklandskampen mot Finland 1940-41. Till höger: Riksmarschmärket i brons.

Nybörjarkurs i orientering omkring 1940. Torbjörn Nilsson (t.v.) instruerar
Gunnar Hagman. Redan då klubben bildades, 1920, hade orientering funnits på
klubbens program. Då ingick orienteringen i den ”allmänna idrotten” (friidrotten).
Först 1938, då Svenska Orienteringsförbundet bildades, blev man ”självständiga”.
Orientering fanns på VIK:s program fram till årsmötet 1943.

 

Skidor fanns på klubbens program fram till årsmötet 1943, då cykel-, orienterings-
och skidsektionerna lades ned. Bilden tagen i samband med en klubbtävling omkring
1942. Från vänster: Carl-Hugo Christensson, Astrid Sandersson,
Rune Lindström, Margit Kempe, Siv Sonnerberg, Eivor
Engström, Stina Svensson och okänd.

Vårgårda IK:s seriesegrande lag i Norra Älvsborgsserien 1944-45
Stående från vänster: Lagledaren Torsten ”Snickarn” Carlsson, Göte Aronsson,  Rune ”Bagarn” Lindström, Carl-Hugo Christensson, Ragnar Berg, Percy Malm och Nils Casserblad. Knästående från vänster: Karl-Erik Aronsson, Lennart Nyberg, Sven Berg, Rune Ekman, Bertil Edvardsson och  Henry ”Lången” Östling.

VIK blev seriesegrare i Norra Älvsborgsserien 1944-45 och i Västra Älvsborgsserien 1947-48. Bandy hade införts på programmet inför säsongen 1936-37. Efter säsongen 1947-48 lade VIK ned bandyverksamheten. De flesta spelarna, och ledarna, bildade då en ”egen” bandyklubb, Vårgårda Bandyklubb, som verkade fram till mitten av 1950-talet.

Under Ryttarolympiaden, i Stockholm 1956, höll en kvinnlig gymnastiktrupp från Västergötlands
Gymnastikförbund en uppskattad uppvisning på Stockholm Stadion. På bilden ser vi VIK:s
representanter i truppen poserande utanför Stadion. Från vänster: Aina Andreasson, Gunvor
Johansson, Inga Johansson, Karin Arnmarker, Siv Andersson, Britta Christensen,
Inga-Maj Sjögren,  Lisa Knutsson och Inga-Lisa Andreasson.

Gymnastik infördes officiellt 1936. Syftet var då att främst att aktivera fotbollsspelarna under vinteruppehållet. Som ledare engagerades Erik Kvick, etablerad tävlingscyklist och dito brottare. Någon större succé verkar inte detta ha blivit, utan verksamheten gick på ”sparlåga” fram till 1949, då verksamheten återupptogs. Nu med en manlig och en kvinnlig avdelning. Då Gullhögskolans idrottshall stod klar, 1959, löstes med ens de tidigare lokalproblemen. Den manliga gymnastiken upphörde under 1973, och 1994 var det definitivt slut även med den kvinnliga gymnastikverksamheten sedan Friskis & Svettis  vuxit sig allt starkare på orten och lockat allt större skaror.

Vårgårda IK:s lag i GP-Puckens regionsfinal i ishockey för A-pojkar 1969
Matchen spelades på Tångarinken. Stående från vänster: Lagledaren Per ”Pelle” Sjöstrand, Lars Johansson,
Mats Åhman,Bengt-Göran Andersson (Stenbäcken), Rolf Andersson, Bengt-Göran Hagman,
Thomas ”Bota” Engebratt och lagledaren Allan Larsson. Knästående från vänster: Kenneth Thorild,
Kent Johansson, Stig-Olof ”Stickan” Berg, Tore Andersson (Stenbäcken), Leif Andersson,
Arne Hallner och Björn ”Nallen” Ekman.
Foto: Jörgen Åhman

Ishockeyn kom med i ”VIK-familjen” 1968, då Vårgårda Ishockeyklubblades ned och gick upp som självständig sektion i Vårgårda IK. 1983 lämnade ishockeysektionen VIK och bildade i stället Vårgårda Hockey Club.

Vårgårda IK:s A-lag i ishockey säsongen 1977-78
Bakre raden från vänster: Lagledaren Ingemar ”Flinta” Carlsson, Anders ”Fido” Gustafsson, Leif Johansson,
Mats Åhman, Alf Norberg, Klas-Göran Andersson, Christer Johansson, Michael ”Osten” Carlsson och Allan Larsson.
Främre raden från vänster: Ove ”Pysen” Beutler, Arne ”Skinnet” Persson, Tomas Knutsson, Bo Kjellson, Per-Ola Johnsson, Per ”Pelle” Kjellson, Tomas ”Tuben” Karlsson och Mikael Berg.
Foto: Carl-Olof Redin

Vårgårda IK:s A-lag i ishockey säsongen 1978-79
Bakre raden från vänster: Thomas ”Bota” Engebratt, Mikael Berg, Leif Sjöberg, Anders ”Fido” Gustafsson,
Leif Johansson, Per ”Pelle” Kjellson, Ove ”Pysen” Beutler och Ingemar ”Flinta” Carlsson. Främre raden från vänster:
Peter Engström (Mac Donald), Alf Norberg, Bengt-Göran ”Bebben” Berg, Allan Larsson, Hans-Åke Max och
Arne ”Skinnet” Persson. Liggande längst fram: Bo Kjellson (t.v.) och Alf Knutsson.

Åren 1968-1983 spelade Vårgårda IK:s representationslag 15 säsonger i Västergötlands Ishockeyförbunds seriesystem. Som bäst blev laget 2:a i div. IV; 1971-72 och 1976-77.

Som framkommit ovan, kom bordtennis med på VIK:s program 1954. Här ser vi sektionens styrelse 1970.
Från vänster: Kent Karlsson (ledamot), Arne Åhman (ordförande), Tage Boring (kassör), Håkan Ervegård
(sekreterare). Kent Karlsson och Håkan Ervegård var även aktiva bordtennisspelare. Håkan Ervegård var
dessutom aktiv fotbollsspelare, med bl.a. spel i klubbens representationslag under 1970-talets första hälft.

 

Tommy Andersson, klubbens bäste bordtennisspelare genom
tiderna.1971 blev han klubbens förste SM-medaljör någonsin, då han
erövrade silvermedaljen i singel vid JSM. Bilden från år 1970.

 

Vårgårda IK:s seriesegrande bordtennislag,
i div. VI S/V Västergötland, 2002-03
Stående från vänster: Johan Davidsson, Kent-Göran Davidsson
och Mikael Berg. Knästående från vänster: Mattias Berg,
Jan-Peter Dalenhag och Tomas Andersson.
Bilden är tagen utanför Tångahemmet.
Foto: Stig Sjögren

Vårgårda IK:s seriesegrande bordtennislag,
i div. IV Södra Västergötland, 2014-15
Från vänster: Peter Thorild, Martin Dahlberg, Alexander Asservik
och Fredrik Johansson.

Denna fartfyllda bild på Ulrik Berg, från en match i Sporthallen mot HK Guldkroken
år 1989, får representera VIK:s handbollsverksamhet, som inleddes 1969.
Foto: Björn Emanuelsson

Vårgårda IK:s DM-segrande handbollsjuniorer 1972
Stående från vänster: Marcus Aldén, Anders Larsson, Christer Johansson, Jan Andersson, Sören Andersson,
Sören Hermansson (Renulf) och lagledaren Evert Strandberg. Knästående från vänster: Christer Lindberg,
Tore Andersson (Stenbäcken), Björn ”Nallen” Ekman, Tomas Knutsson, Stig-Olof ”Stickan” Berg och Anders Lönn.

Vårgårda IK:s A-lag i handboll, säsongen 1972-73
Stående från vänster: Jörgen Abrahamsson, Tore Andersson (Stenbäcken), Nils-Gunnar ”Mannen” Svantesson,
Sören Hermansson (Renulf), Christer ”Killing” Johansson och lagledaren Evert Strandberg. Knästående från
vänster: Sören Andersson, Björn ”Gubben” Ekman, Bengt-Göran Andersson (Stenbäcken),Birger Lundell,
Per-Ola Johnsson och Bengt-Göran ”Bebben” Berg.

Säsongen 1972-73 kom Vårgårda IK på 7:e plats i div. IV Västergötland-Bohuslän. Lysekils HK vann serien.

Vårgårda IK:s seriesegrande handbollslag i div. III Västergötland Västra 1982-83
Bakre raden från vänster: Mats Karlsson, Leif ”Tesen” Johansson, Mikael ”Räka” Svensson, Christer Falk, Dennis Wennström, Anders ”Fido” Gustafsson och Michael Thorild. Mellanraden från vänster: Lennart Gustavsson, Anders ”Danne” Gustafsson (Stenbäcken), Per Bengtsson, tränaren Hans-Åke ”Taxen” Erixon, Stefan Andersson och lagledaren Christer Forsmark. Främre raden från vänster: Mika Eklund, Micael Carlman, Mikael Falk, Åke Santesson (Thimfors), Pontus Riis, Niclas Silversved och Peter Thorild.
Foto: Ari Eklund

Vårgårda IK:s DM-segrande handbollsjuniorer 1987
Stående från vänster: Anders Berg, Pierre Hedberg, Carl-Johan Emanuelsson, Stefan Flink, Claes Martinsson,
Peter Hafström och lagledaren Erland Thorild. Knästående från vänster: Tränaren Hans Lewinson, Ulrik Aronsson,
Peter Nyström, Ronny Ekman och Per ”Tånga-Per” Johansson.
Foto: Stig Sjögren

En VIK-uppställning i handboll säsongen 1995-96 (12 mars 1996)
Bakre raden från vänster: Lagledaren Erland Thorild, Andréas Palmgren, Jonas Jonsson, spelande tränaren
Torbjörn ”Lurken” Johansson, Claes Åhman, Ulrik Berg och lagledaren Mikael ”Räka” Svensson.
Främre raden från vänster: Per ”Tånga-Per” Johansson, Peter Hafström, Dan-Inge Fäldt, Stefan Andersson,
Emil Karlsson, Micael Carlman och Perarne Hafström.
Foto: Ulf Lofterud

Under åren 1983-1996 spelade Vårgårda IK totalt 12 säsonger i handbollens div. II. Bästa placeringen (5) uppnåddes under säsongen 1995-96.

En VIK-uppställning i handboll säsongen 1997-98 (9 januari 1998)
Bakre raden från vänster: Lagledaren Christer Forsmark, Anders Tiensuu, spelande tränaren Torbjörn ”Lurken”
Johansson, Jonas Jonsson, Andréas Palmgren, Bjarne Gullbekk och lagledaren Mikael ”Räka” Svensson.
Främre raden från vänster: Stefan Andersson, Mikael Carlman, Peter Nyström, Mikael Wedin, Jörgen Johansson,
David Davidsson och lagledaren Ralf Kempe.
Foto: Ulf Lofterud

Säsongen 1997-98 kom Vårgårda IK på 6:e plats i div. III Västsvenska Norra. IFK Hammarö vann serien.

Se även ”handbollssidorna” om: Vårgårda Handbollsklubb,
Handbollsklubben Beolit och Idrottsklubben Vårgårdapojkarna.

Klubbmatch i friidrott på Tånga Hed 1967 mellan Vårgårda IK och
SC Urania, från Hamburg. Löparna på 400 m ”pustar ut” efter loppet.
För VIK:Stig Brehag  (t.v.) och Gusten Anderzén (t.h.).
Foto: Håkan Håkansson

Friidrott fanns med på klubbens program redan från starten 1920, men tog ordentlig fart först då den nya idrottsplatsen stod klar i början av 1950-talet. Från omkring 1955 och ca tio år framåt stod arenaidrotten på topp. Vid början av 1970-talet blev verksamheten mer inriktat på långlöpning. Inför säsongen 2021 var verksamheten så ringa att man beslutade att lägga ned friidrottssektionen.

Framgångsrik löpartrio 1971, med bl.a. lagsegrar i: TIF-terrängen, DM
10 000 m och Kullingsloppet (bilden). Från vänster: Roger Andersson,
Lauri Ollitervo och Rune Larsson.
Foto: Lennart Sylvén

Starten har gått för det sista Kullingsloppet i löpning 1981, från
Tånga hed. Längst till vänster, med nr. 210, Erik Östbye, Solvikingarna
samt VIK:arna Rune Larsson (nr. 15) och Bert Larsson (nr. 30).
Foto: Stig Sjögren

Kullingsloppet var ett löptävling, som gick mellan Herrljunga och Vårgårda, med omväxlande start- och målplats i de båda orterna. Loppet pågick, utan avbrott, under åren 1966-1981. Arrangörer var friidrottssektionerna i Herrljunga SK och Vårgårda IK. Kullingsloppet hade även en ”vintervariant” (skidåkning) som pågick under åren 1966-1987, där OK Kullingshof och Herrljunga SK:s Skid och Orienteringssektion stod för arrangemanget. På grund av snöbrist kunde endast 10 lopp genomföras under de aktuella åren.

Starten har gått för det sista VårgårdaRuset 2008. I mitten, med
nr. 30, syns loppets segrare, Peter Gross, Hässelby SK. VårgårdaRuset,
som var ett samarrangemang mellan Vårgårda IK:s friidrottssektion,
OK Kullingshof och IF Friskis & Svettis Vårgårda, pågick 1998-2008.
Foto: Hasse Sjögren

Hans Andersson, som vi här ser spurta mot målet
i GöteborgsVarvet 1995, är klubbens mest meriterade
friidrottare genom tiderna. På meritlistan finns bl.a. ett
”dussintal” DM-tecken, SM-silver i terräng ((M35), m.m.

Roger Andersson är, jämte Hans Andersson, är också
en välmeriterad friidrottare i VIK:s färger med bl.a.
flera DM-tecken på meritlistan. På bilden ser vi
Roger i aktion under Nolhagaloppet 1982.
Foto: Stig Sjögren

 

Fotbollsbilder

Vårgårda IF:s A-lag 1927
Bakre raden från vänster: Gunnar Johannesson, Ivan Jonsson (Jarborg), Nils ”Huskvarna” Andersson,
Eric Sjöstrand och Gunnar Polhammer. Mellanraden från vänster: Gustav Hall, Folke Bergsten och Karl Fasth.
Främre raden från vänster: Elof ”Luffe” Kempe, Severin Fasth och Elis ”Kanon” Andersson.

Säsongen 1927-28 var första säsongen klubben deltog med ett lag i seriespel, anordnat av Västergötlands Fotbollförbund. Man deltog i en serie som kallades Västgötaserien div. III C och som, förutom Vårgårdas och Fristads A-lag, bestod av reservlag från Borås och Mark. IFK Borås vann serien. Vårgårda hamnade på 5:e plats bland de åtta deltagande lagen. Säsongen 1928-29 blev Vårgårda seriesegrare och kvalificerade sig därmed för spel i den högre Älvsborgsserien.

Vårgårda IF:s B-lag 1927
Bakre raden från vänster: Åke Svensson, Nils Magnusson, Folke Olsson, Sigvard Nyqvist
och Gustav Thorild. Mellersta raden från vänster: Georg Forsberg (Hermansson), Nils Thorild och
Åke Kempe. Främre raden från vänster: Karl Andersson, Einar Sjöstrand och Erland Österberg.

Vårgårda IF:s A-lag 1929-30
Bakre raden från vänster: Gunnar Polhammer, Melker Karlsson, Folke Olsson, Eric Sjöstrand och Åke Österberg. Mellanraden från vänster: Kjell Johansson, Folke Hagberg och Gustav Thorild. Främre raden från
vänster: Eugen Hagwall, Severin Fasth och Karl Fasth.

Säsongen 1929-30 kom laget på 3:e plats i Älvsborgsserien. Skene IF vann serien.

Bilden är tagen framför den första omklädnings- materialpaviljongen, som låg i området mellan nuvarande B-planen och Tångavägen, ungefär i höjd med nuvarande Tångavägen 11-13.

 

 

 

Teckning, utförd av Sven Bergsten  1930,
som visar A-lagets matchdräkt under ”VIF-tiden”.
(1938 utbyttes de blå byxorna mot vita dito.)

Vårgårda IF:s A-lag 1931-32
Stående från vänster: Karl Fasth, Kjell Johansson, Nils ”Huskvarna” Andersson, Ivar Olsson, Gunnar Polhammer,
Erland Österberg, Eric Sjöstrand och Gustav Thorild. Knästående från vänster: Eugen Hagwall,
Bertil ”Bryggarn” Albertsson och Georg Hagwall.
Foto via Vårgårda IK:s arkiv.

Säsongen 1931-32 kom laget på 7:e plats i Älvsborgsserien. Skene IF blev seriesegrare.

Vårgårda IF:s A-lag den 7 maj 1939, efter match mot Herrljunga SK
Bakre raden från vänster: Nils ”Huskvarna” Andersson, Kjell Johansson, Knut Sandsten,
Bernt Johansson, Lars Nyberg, Gustav Adolf Westlund, Åke Landin och Eugen Hagwall.
Mellanraden från vänster: Fritjof Larsson, Roy Jonsson, Gunnar Ottosson.
Främre raden från vänster: Knut Englund, Holger Alexandersson och Sven Holmestrand.

Säsongen 1938-39 kom laget på 5:e plats i Södra Elitserien. Mariedals IK vann serien.

Vårgårda IK, en A-lagsuppställning från omkring 1943
Från vänster: Rune Ekman, Erik Fasth, Roy Jonsson, Percy Malm, Carl-Hugo Christensson, Arthur Larsson, Stig Alexandersson, Gösta Aronsson, Roland Jonsson, Ingvar ”Snabbis” Karlsson och Knut Sandsten.

Säsongen 1942-43 kom Vårgårda IK på 8:e plats (av nio lag) i Södra Västgötaserien. Lerums IS vann serien.

Säsongen 1943-44 kom Vårgårda IK på 2:a plats i Norra Älvsborgsserien. Lagmansholms IF vann serien.

Från hösten 1941 infördes ny matchdräkt av ”Arsenal-modell”, som bestod av: Vit skjorta med röd pullover, vita byxor och röd/vita strumpor. Omkring 1945 byttes den röd/vita ”överdelen” mot en helröd tröja, vilket fortfarande gäller.

Fotot är från en inramad tavla som skänkts av Gunvor Flink.Tavlan ingår numera i Wårgårda Idrottshistoriska Sällskaps samlingar.

Vårgårda IK:s juniorlag 1947
Stående från vänster: Lagledare Sven Bergsten, Conny Kempe, Sture ”K A” Andersson,
Börje Carlsson, Säve Eliasson, Gunnar ”Sillanpä” Andersson och Bertil ”Jonas” Johnsson.
Knästående från vänster: Rune ”Emil” Nordström, Arne ”Påsket” Bengtsson, Bengt ”Kludd” Johansson,
Roland Thorild och Åke ”Blekingefyndet” Malmsten.

Vårgårda IK:s A-lag hösten 1949
Stående från vänster: Thure Kindgren, Henning Wessberg, Erik Svensson, Bertil Andersson (Stenbäcken), Oscar Rothenberg, Gustav Adolf Westlund och Kjell Johansson. Knästående från vänster: Ragnar Berg, Roland Jonsson,
Rune Ekman, Arne Johansson, Gösta Aronsson och Arne Hildingh.

Vid våromgångens slut 1950, stod laget som seriesegrare i Södra Elitserien. Efter kvalsegrar mot Tranemo IF var laget klart för spel i Södra Västgötaserien 1950-51.

Vårgårda IK, en B-lagsuppställning från säsongen 1952-53 (28 september 1952)
Stående från vänster: Lagledaren Gustav Adolf Westlund, Thure ”Pjatten” Friberg, Sture ”KA” Andersson,
Egon ”Pôtta” Kempe, Folke Bergendahl,Gösta Aronsson och Åke Landin. Knästående från vänster:
Sven-Olof Hallner, Göran Bergendahl, Hasse Ekman, Erik Svensson och Rune ”Sôffi” Johansson.

Vårgårda IK, en A-lagsuppställning från säsongen 1952-53 (25 maj 1953)
Stående från vänster: Torsten Berg, Conny Kempe, Rune Berg, Leif Larsson, Egon Pôtta” Kempe,
Henning Wessberg och lagledaren Holger Alexandersson. Knästående från vänster: Ragnar Berg,
Roland Jonsson, Rune Ekman, Gösta Aronsson och Allan Jansson.

Bilden är tagen ute på Tånga hed, ungefär mittemot Tångahemmet, där en provisorisk plan  anlagts. Denna plan användes under den tid arbetet med den nya idrottsplsatsen pågick. Efter 1952-53 års säsong återfanns VIK på 2:a plats i Södra Västgötaserien, vilket räckte för avancemang till div. IV. Så högt upp i seriespelet hade man tidigare aldrig spelat. Debuten i div. IV ägde rum den 9 augusti 1953, då man tog emot IFK Tidaholm på den nya planen på Tånga Hed  (nuvarande B-planen). Denna div. IV-sejour varade dock endast en säsong, då laget hamnade på 10:e, och sista plats, i div. IV Västergötland 1953-54.

Vårgårda IK, en A-lagsuppställning från hösten 1957
Stående från vänster: Tränaren Yngve Andersson, Erik ”Plåtis” Andersson, Ove Johansson,
Allan Jönsson,  Bertil ”Kinna” Andersson (Stenbäcken),  Lars-Olof Hafström, Stig Jönsson och
lagledaren Thure Kindgren. Knästående från vänster: Rolf Berg, Herbert Andersson,
Rune Ekman, Alf Persson och Lennart Martinsson.
Foto: B. Hallin

Säsongen 1957-58 kom Vårgårda IK på 4:e plats i div. IV Västergötland Södra. Viskafors IF vann serien. Under den här säsongen möttes lagen tre gånger (höst 1957, vår 1958 och höst 1958). Detta för att komma ”i fas” inför 1959, då det blev spel under vår/höst för lagen i div. I – IV.

Vårgårda IK, en A-lagsuppställning från 1959 (11 oktober 1959)
Stående från vänster: Tränaren Yngve Andersson, Ove Johansson, Ove ”Magra-Ove” Johansson,
Erik ”Plåtis” Andersson, Allan Jönsson, Lennart Martinsson, Per-Ola Christensson och Rune Ekman.
Knästående från vänster: Rolf Berg, Stig Johansson, Hasse Bard, Alf Persson och Stig Jönsson.

Bilden visar VIK:s laguppställning i säsongens sista match, mot Älvängens IK. Tack vare segern (2-0) i den matchen kunde kontraktet säkras för fortsatt spel i div. IV. Wargöns SK vann serien (div. IV Västergötland Västra).

Vårgårda IK:s A-lag hösten 1960
Stående från vänster: Ove Johansson, Allan Jönsson, Ove ”Magra-Ove” Johansson, Stig Polhammer,
Frank ”Sanny” Jacobsson  (spelande tränare) och Per-Ola Christensson. Knästående från vänster:
Stig Johansson, Rolf Berg, Rune Ekman, Alf Persson och Lennart Martinsson.

1960 kom Vårgårda IK på 2:a plats i div IV Västergötland Västra. Skara IF vann serien.

Vårgårda IK:s seriesegrande A-pojkar (P16) 1960
Stående från vänster: Hans Nygren, Dennie Olsson, Bengt Mannerstål, Raymond Nygren,  Evert
Strandberg, Kenny Ekelund och lagledaren Herman Klingler. Knästående från vänster: Rune
Jerråker, Egon Strandberg, Per-Allan Bjursell, Jörgen Sandsten och Nils-Gunnar ”Mannen” Svantesson.

Vårgårda IK:s seriesegrande B-lag 1962
Stående från vänster: Lagledaren Tage Larsson, Sture Åhman, Bengt Mannerstål, Allan Larsson,
Jan Yngve, Lennart Pettersson (Bahlman), Per-Uno ”Pua” Hafström, Evert Strandberg och lagledaren
Göte Andreasson. Knästående från vänster: Yngve Ervegård, Bill Bergström, Kenny Ekelund, Ove ”Pysen”
Beutler, Leif ”Luffe” Björnsson, Jörgen Sandsten, Alf ”Jocke” Johansson och Hans Nygren.

Vårgårda IK:s A-lag vid höstomgångens slut 1965
Stående från vänster: Nils-Gunnar ”Mannen” Svantesson, Allan Jönsson, Stig Helgesson, Göte Larsson, Stig Johansson, Allan Larsson och lagledaren Tage Larsson. Knästående från vänster: Yngve Ervegård, Alf ”Jocke” Johansson, Lars-Björne Johansson, Bernt ”Lillen” Helgesson och Rolf Berg.

Bilden är från ett klipp i Elfsborgs Läns Tidning.

 

 

1965 kom Vårgårda IK på 2:a plats i div. V Södra Västgötaserien, vilket räckte för avancemang till div. IV.
Svenljunga IK vann serien.

Vårgårda IK, en A-lagsuppställning från 1967
Stående från vänster: Lagledaren Tage Larsson, Stig Helgesson, Allan Jönsson, Stig Johansson,
Yngve Blomfeldt, Göte Larsson och Lennart Bahlman. Knästående från vänster: Rolf Berg, Alf ”Jocke”
Johansson, Lars-Björne Johansson, Bernt ”Lillen” Helgesson, Evert Strandberg och Allan Larsson.

1967 kom Vårgårda IK på 5:e plats i div. IV Västergötland Västra. Fristads GoIF vann serien.

Vårgårda IK, en B-lagsuppställning från 1967
Stående från vänster: Lagledaren Anders ”Herman” Johansson, Christer ”Berra” Johansson, Sture Åhman,
Stig Helgesson, Björn ”Gubben” Ekman, Ulf Larsson och  Stig Jönsson. Knästående från vänster: Hans Nygren,
Per-Uno ”Pua” Hafström, Ove ”Pysen” Beutler, Per ”Pelle” Sjöstrand, Jörgen Andersson (Lofterud) och  Anders Olsson.

Vårgårda IK:s DM-segrande P16-lag 1970
Stående från vänster: Lagledaren Per ”Pelle” Sjöstrand, Kennet Hjelm, Jan Bertilsson, Björn ”Nallen” Ekman,
Bengt-Göran Andersson (Stenbäcken), Mats Åhman, Jan Johansson, Christer Johansson och lagledaren
Erland Thorild. Knästående från vänster: Marcus Aldén, Arne Hallner, Rolf Andersson, Tore Andersson
(Stenbäcken), Stig-Olof ”Stickan” Berg och Kenneth Thorild.
Foto: Kjell Andersson

(Tre av lagmedlemmarna blev sedermera allsvenska spelare: Bengt-Göran Andersson (Stenbäcken) och Tore Andersson (Stenbäcken) i IF Elfsborg samt Stig-Olof ”Stickan” Berg i Örgryte IS.)

Vårgårda IK, en A-lagsuppställning från 1972
Stående från vänster: Lagledaren Erland Thorild, lagledaren Per ”Pelle” Sjöstrand, Marcus Aldén, Ove Johansson,
Jan Carlson, Håkan Ervegård, Christer ”Killing” Johansson och Stig Bertilsson. Knästående från vänster: Rolf Berg,
Tore Bertilsson, Björn, ”Nallen” Ekman, Tore Andersson (Stenbäcken), Arne Hallner, spelande tränaren
Lennart Anderberg och Stig Johansson.

1972 kom Vårgårda IK på 3:e plats i div. V Falköpingsgruppen. Falköpings BK vann serien.

Vårgårda IK:s seriesegrande lag i div. V Södra Skaraborg 1973
Stående från vänster: Lagledaren Per ”Pelle” Sjöstrand, Ove Johansson, Björn ”Gubben” Ekman, Tore Bertilsson,
Björn ”Nallen” Ekman, Håkan Ervegård, Yngve Ervegård, Leif Östling och lagledaren Erland Thorild.
Knästående från vänster: Marcus Aldén, Stig Johansson, Arne Hallner, Lars-Björne Johansson,
Bengt-Göran ”Bebben” Berg och spelande tränaren Lennart Anderberg.
Foto: Jan Järrnmark

Vårgårda IK:s seriesegrande lag i div. IV Västergötland Västra 1974
Stående från vänster: Lagledaren Per ”Pelle” Sjöstrand, Christer ”Killing” Johansson, Björn ”Nallen” Ekman,
Arne Hallner, Tore Bertilsson, Bo Krall,Björn ”Gubben” Ekman, Jan Bertilsson, Lars-Björne Johansson
och lagledaren Erland Thorild. Knästående från vänster: Bengt Anderzén, Stig-Olof ”Stickan” Berg, Stig
Johansson, spelande tränaren Lennart Anderberg, Bernt ”Lillen” Helgesson, Marcus Aldén och Ove Johansson.

Vårgårda IK:s A-trupp 1977 (3:e div. III-säsongen)
Stående från vänster: Lagledaren Per ”Pelle” Sjöstrand Björn ”Nallen” Ekman, Samuel Lundgren,
Stig-Olof ”Stickan” Berg, Kenneth Thorild, Börje Hansson, Arne Hallner, Tore Bertilsson,
Lars-Björne Johansson, Toni Gustafsson och tränaren Lennart Wassholm. Knästående från
vänster: Per ”Pelle” Kjellson, Bengt-Göran ”Bebben” Berg, Per Larsson, Bernt ”Lillen” Helgesson,
Mikael Berg, Bertil Johansson och Marcus Aldén.

1977 kom Vårgårda IK på 4:e plats i div. III Sydvästra Götaland. Hovås IF vann serien.

Vårgårda IK, en C-lagsuppställning från 1978
Stående från vänster: Lagledaren Lars-Erik ”Botte” Eriksson, Per-Uno ”Pua” Hafström, Yngve Ervegård,
Mikael Kjell, Sven-Olof Svensson, Jan-Erik Andersson och Per-Axel ”Pelle” Anderzén. Knästående
från vänster: Anders ”Danne” Gustafsson (Stenbäcken), Hans-Åke ”Taxen” Erixon, Arne Svanberg,
Jan Bertilsson och Hans-Ove ”HOA” Aronsson.

Vårgårda IK:s seriesegrande lag i div. IV Västergötland Västra 1979
Stående från vänster: Lagledaren Per ”Pelle” Sjöstrand, Bo Jönsson (Kempe), Tore Bertilsson, Leif Andersson,
Mikael Berg, Kenneth Thorild, Stig-Olof ”Stickan” Berg, Lars-Björne Johansson och lagledaren Christer
”Killing” Johansson. Knästående från vänster: Per Larsson, Per ”Pelle” Kjellson, Bertil Johansson,
Börje Hansson, spelande tränaren Sven Andersson och Marcus Aldén

Vårgårda IK, en A-lagsuppställning från hösten 1980 (5:e div. III-säsongen)
Stående från vänster: Lagledaren Per ”Pelle” Sjöstrand, biträdande lagledaren Conny Ragnarsson,
biträdande lagledaren Christer ”Killing” Johansson, Kenneth Thorild, Bertil Johansson,
Bo Jönsson (Kempe), Arne Hallner, Tore Bertilsson och Mikael Berg. Knästående från vänster:
Per Larsson, Kenneth Aronsson, Håkan ”Hacke”  Andersson, Bo Kjellson, Anders Samuelsson,
spelande tränaren Sven Andersson, Per ”Pelle” Kjellson och Leif Flodin.
(Notera Tångarinken i bakgrunden.)
Foto: Ari Eklund

1980 kom Vårgårda IK på 8:e plats i div. III Mellersta Götaland. Norrby IF vann serien.

Vårgårda IK, en A-lagsuppställning från våren 1981 (6:e div. III-säsongen)
Från vänster: Leif Andersson, spelande tränaren Sven Andersson, Tore Bertilsson,
Gabor Hacker, Per ”Pelle” Kjellson, Bertil Johansson, Kenneth Thorild, Mikael Berg,
Bo Kjellson, Bo Jönsson (Kempe) och Carl-Johan Larsson.

(Bilden är tagen inför en träningsmatch mot IF Heimer i samband med träningslägret i Bulgarien den 21-28 mars 1981.)
Foto: Stig Sjögren

1981 kom Vårgårda IK på 11:e plats i div. III Nordvästra Götaland och blev därmed degraderade till div. IV inför säsongen 1982. IK Oddevold vann serien.

Vårgårda IK:s A-trupp 1983
Stående från vänster: Carl-Johan Larsson, Robert Lindgren, Mikael Berg, Bo Jönsson (Kempe), Mikael
Falk, Arne Hallner, Hans-Jörgen ”Aba” Abrahamsson, Gabor Hacker, Stefan ”Ise” Karlsson och
tränaren Leif Hansson. Knästående från vänster: Lagledaren Per ”Pelle” Sjöstrand,
Håkan ”Hacke” Andersson, Michael ”Môen” Johansson, Pontus Berg, Börje Hansson,
Per ”Pelle” Kjellson och Tomas Johansson.
Foto: Ari Eklund

1983 kom Vårgårda IK på 5:e plats i div. IV Västergötland Västra. Wargöns IK vann serien.

Vårgårda IK, en A-lagsuppställning från 1987 (19 september)
Stående från vänster: Tränaren Tore Stenbäcken, Per-Anders ”Pelle” Svensson (Borge-Skar), Stig-Olof
”Stickan” Berg, Håkan ”Hacke” Andersson, Michael ”Môen” Johansson, Bo Kempe, Mikael Berg,
Dennis Helgesson och lagledare Bernt ”Lillen” Helgesson. Knästående från vänster: Peter ”Lillis”
Johansson, Hans Ingebäck, Per ”Pelle” Kjellson, Jörgen Henriksson, Sören Nordqvist, Robert ”Robban”
Elgblad, Peter Berg och Christian Svensson.
Foto: Ari Eklund

1987 kom Vårgårda IK på 11:e plats i div. IV Västergötland Västra med endast 12 ihopspelade poäng, av 44 möjliga, och blev därmed degraderade till div. V. Förvånande, med tanke på den, på pappret, relativt starka spelartruppen man förfogade över. IFK Trollhättan vann serien.

Vårgårda IK:s DM-segrande P16-lag 1987
Stående från vänster: Lagledaren Tomas ”Tuben” Karlsson, Mats Persson, Thomas Andersson, Mattias Gustafsson,
Mathias Silversved, Peter Fogel, Dennis Helgesson, Martin Karlsson och tränaren Jan-Anders Johansson.
Knästående från vänster: Rickard Yngve, Niclas Olofsson, Mattias Hägg, Björn Samuelsson, Patrik Herbertsson,
Christoffer Heleander, Mattis Granli, Johan Lepp och Christian Svensson.
Foto: Jesper Eggertsen

(Laget blev även seriesegrare i Borås Ungdomsallians´ Elitpojkserie 1987.)

 

Vårgårda IK:s seriesegrande lag i div. V Norra Älvsborg 1988
Stående från vänster: Tränaren Leif Andersson, Hans-Jörgen ”Aba” Abrahamsson, Mattias Gustavsson,
Bo Kempe, Mikael Berg, Per ”Pelle” Kjellson, Jonas Svensson, Dennis Helgesson och lagledaren Bernt
”Lillen” Helgesson. Knästående från vänster: Michael ”Môen” Johansson, Sören Nordqvist,
Robert ”Robban” Elgblad, Per-Anders ”Pelle” Svensson (Borge-Skar) och
Martin Dahlberg. Liggande längst fram: Ulrik Berg.
Foto: Stig Sjögren

Vårgårda IK:s seriesegrande lag i div. IV Västergötland Västra 1993
Stående från vänster: Biträdande tränaren Marijan Bosnjakovic, tränaren Nils ”Tidan” Johansson, Mattias Hägg,
Michael ”Môen” Johansson, Martin Dahlberg, Bo Kempe, Jonas Svensson, Peter Hafström, Ulrik Berg, Niclas Olofsson, Martin Kauhanen, Johan Jansson, lagledaren Mikael Berg och materialförvaltaren Bengt Andréasson. Knästående från vänster: Peter Fåglum, Mattias Gustavsson II, Björn Samuelsson, Per-Anders ”Pelle” Svensson (Borge-Skar), Dennis Helgesson, Hans-Jörgen ”Aba” Abrahamsson och Stefan Andersson.
Foto: Ulf Lofterud

Vårgårda IK:s seriesegrande lag i div. IV Västergötland Västra 1998
Stående från vänster: Lagledaren Kenneth Ohlsson, målvaktstränaren Sonny Johansson, Tommy Andersson,
Patrik Johansson (Alin), Daniel Andersson, Andréas Palmgren, Hans Hermansson, Mathias Blideskog,
Stefan Öhman, tränaren Lars-Olof Oskarsson, materialförvaltaren Bengt Andréasson och okänd ”supporter”.
Knästående från vänster: Johan Öhman (son till Stefan Öhman), Mikael Öhman (med sonen Oscar framför sig),
Marcus Öhman (son till Mikael Öhman), Claes Åhman, Jan-Krister Johansson, Jonas Lindquist, Daniel Svensson,
Dennis Helgesson, och Martin Dahlberg.
Foto: Stig Sjögren

Vårgårda IK:s seriesegrande juniorlag 2000
Bakre raden från vänster: Patrik Szabo, Bilgin Aliosman, Per-Arne Holmberg, Marcus Kjellson och
Jonas Nilsson. Mellanraden från vänster: Tränaren Bo Kempe, lagledaren Leif Johansson, Jimmy Eriksson,
Sebastian Mattsson, Andreas Andersson, Robert Pehrson, Patrik Johansson, lagledaren Benny Mattsson
och bitr. tränaren Per ”Pelle” Kjellson. Främre raden från vänster: Rasmus Thorild, Khadair Jama,
Johan Hermansson (Stjerna), Erik Muhire och Christian Bengtsson.
Bilden tagen i samband med Dana Cup i Hjörring, Danmark, i juli 2000.
Foto: PhotoCare

Vårgårda IK:s herrseniortrupp 2012, som bl.a. hemförde en komfortabel serieseger i div. V Nordvästra Västergötland.
Stående från vänster: Eivaz Varghei (ass. tränare), Lars-Petter Björk, Joakim Berg, Linus Krantz, Fidan Tahiri,
Amir Tavakol, Alexander Johansson, Christoffer Crabbe, Andreas Berg, Benjamin Hacker, Magnus Blomqvist,
Bengt Andréasson (materialförvaltare), Jesper Beutler, Sebastian Friberg och  Per-Olov Häggström (tränare).
Knästående från vänster: Niklas Eriksson, Ludvig Andersson, Mattias Berg, Christian Bengtsson,
Fisnik Tahiri, Boon Kambanulue, Niclas Spring, Adam Kjellson, Samuel Andersson och William Svensson.
Foto: Ulrik Berg

Vårgårda IK – seriesegrare i div. IV Västergötland Södra 2013
Här med ”segerhattar” efter den sista, och avgörande, matchen mot Brämhults IK den 6 oktober (2-1).

Vårgårda IK:s DM-segrande P17-lag i futsal 2015
Stående från vänster: Amjad Abdisalam, Akram Abdisalam, Ahmed
Abdisalam,Kelly Blomgren, Mattias Martinsson och lagledare Perarne
Hafström. Knästående från vänster: Alfred Näverstedt, Carl Svensson,
Albin Hägg, Tim Bolat och Tui Senbumee.

Vårgårda IK, A-lag 2016 (seriesegrare i div. III Mellersta Götaland)
Stående från vänster: Per-Olov ”PeO” Häggström (huvudtränare), Anette Larsson (fysioteraput),
Stefan Strind (huvudtränare), Samuel Nordqvist, Richard Wartmark, Benjamin Hacker, David Lager,
Niklas Eriksson, Daniel Mar Olofsson, Joel Hallenbart, Anton Vilstrup, Ronny Nordström (ass. tränare)
och Bo Kempe (lagledare). Knästående från vänster: Bengt Andreasson (materialförvaltare), Joakim Berg,
Jonas Aronsson, Ludvig Andersson, Karl-Anton Pettersson, Adam Hägg, Adam Borhammar Wahlin och Axel Schill.

Se även: Vårgårda IK FK

Vårgårda IK:s damlag 1970
Stående från vänster: Lagledaren Sture Andersson, Inga Hallner, Elisabeth Karlsson, Britt-Marie Norberg,
Yvonne Larsson, Eva Johansson, Birgit Andersson och tränare Henry ”Lången” Östling. Knästående från vänster:
Lena Östling, Thory Engebratt, Gun-Britt Andersson, Ingela ”Botilda” Eriksson, Inger Berthou, Ulla-Britt Friberg,
Karin Fredriksson och Britt-Marie Johnsson. (Notera Tångarinken i bakgrunden!)

1969 införde VIK damfotboll på programmet. 1971 deltog man för första gången med ett lag i seriespel. 1985 uppnåddes en 2:a plats i div. IV, vilket är den hittills bästa placeringen för ett damlag i VIK. 1986 blev den sista säsongen för denna damfotbollssejour. VIK deltog då med ett lag i seriespel, tillsammans med Sävens BK. Från år 2000 finns damfotboll åter på VIK:s program. (2013 – 2015) endast flickfotboll.)

Vårgårda IK:s damlag 1976
Stående från vänster: Birgit Andersson, Susanne Friberg, Inga Hallner och Britt-Marie Friberg.
Sittande från vänster: Ulla Johnsson, Elisabeth Karlsson, Gun-Britt Andersson, Kerstin Lundin,
Anita Andersson och Lena Andersson. Längst fram från vänster: Britt-Marie Johnsson,
Thory Engebratt och Ulla-Britt Friberg.

1976 kom Vårgårda IK på 5:e plats i VFF:s damserie Klass I Södra. Hols IF vann serien.


Vårgårda IK:s damseniortrupp 2007
Bakre raden från vänster: Jessica Ahlqvist, Tina Jonsson, Amanda Jaconelli, Evelina ”Lohf” Enevoldsen,
Maja Svensson, Andrea Johansson, Ann-Christine ”Anki” Yngve, Caroline Ivarsson och Victoria Hellnevi.
Mellanraden från vänster: Tränaren Mats Olausson, lagledaren Jan Hellnevi, Sandra Pettersson, Linda Florén,
Tiina Syrjälä, Anna Stenseke, Shafahh Hashemi, Emilia ”Millis” Hafström, Emma Lindberg och ass. tränaren
Benny Lundstedt. Främre raden från vänster: Julia Trevena, Martina Hacker, Terese Syrjälä, Emilia
”Linkan” Lindgren, Emelie Olausson och Ida ”Aspen” Asplund.

2007 kom Vårgårda IK på 6:e plats i div. V Trollhättan. Nygård/Lödöse vann serien.

Glada VIK-tjejer 2009, sedan avancemanget till div. IV blivit ett faktum. Laget kom på 2:a plats
i div. V Alingsås, där Ubbhult/Hällingsjö/Sätila hemförde seriesegern. Via kval ordnades sedan
avancemanget till div. IV-spel 2010. Det blev ytterligare två säsonger (2011 och 2012) i div. IV.
Inför 2013 års säsong drog man sig ur seriespelet p.g.a. spelarbrist!
Foto: Ludvig Johansson/Alingsås Kuriren.