Wårgårda Skarpskyttekår

Bildades på initiativ av Fredrik Sundler och ingenjör Sahlbom vid ett lantbruksmöte den 29 september 1862, som Vårgårda filialavdelning av länets norra hushållningssällskap höll. Vid nästa lantbruksmöte den 12 april 1864 var föreningen delvis upplöst.

Fredrik Sundler (1798-1868)

”Ordföranden Fredrik Sundler framställde till ortens män och ynglingar icke allenast fördelen för de sednare att befrias från första årets besvärsmöte, om de såsom skarpskyttar kunde förevisa betyg om behövlig kännedom uti exercis och vapnens bruk, utan äfven det sannt fosterländska uti en dylik öfning, hvarigenom hvarje man i nödens stund vore skicklig att värna sin hembygd, sin husliga härd och de kära i hemmet för våldsverkare och inkräktarnes rysliga härjningar”.

27 personer anmälde sig som aktiva medlemmar.

Detta är samma år som Göta artilleriregemente flyttar till Tånga hed med sina byggnader från den gamla övningsplatsen Dösebacka.

Medlemmar: ?  befälhavare Åhman,  anställd vid Vårgårda station.

Verksamheten nedlades omkring 1878. Skarpskytterörelsen omändras till skytteföreningar.

År 1893 bildas Vårgårda Skyttegille.